UA-102556695-1
was successfully added to your cart.

Mac 適用的記憶體清單

By 2016-12-30蘋果資安

最近幫人升級記憶體發現什麼型號對應什麼記憶體這個有點混亂,每次查了又忘、又查了又再忘,乾脆自己整理一份表來參考:

 

也發現很有趣的事情,有的機器是同樣的年代標籤,但是型號不同,這對可以使用的記憶體會有點不同,沒想到蘋果在這地方玩了點小技巧。

 

年份機種型號記憶體規格容量備註
2009 EarlyMacBook Pro 17"MacBookPro5,2DDR3 10664GBx2
2009 MidMacBook Pro 13"MacBookPro5,5DDR3 10664GBx2
2009 MidMacBook Pro 15"MacBookPro5,1DDR3 10664GBx2
2009 MidMacBook Pro 17"MacBookPro5,2DDR3 10664GBx2
2010 MidMacBook Pro 13"MacBookPro7,1DDR3 10668GBx2
2010 MidMacBook Pro 15"MacBookPro6,2DDR3 10664GBx2
2010 MidMacBook Pro 17"MacBookPro6,1DDR3 10664GBx2
2011 EarlyMacBook Pro 13"MacBookPro8,1DDR3 13338GBx2
2011 EarlyMacBook Pro 15"MacBookPro8,2DDR3 13338GBx2
2011 EarlyMacBook Pro 17"MacBookPro8,3DDR3 13338GBx2
2011 LateMacBook Pro 13"MacBookPro8,1DDR3 13338GBx2
2011 LateMacBook Pro 15"MacBookPro8,2DDR3 13338GBx2
2011 LateMacBook Pro 17"MacBookPro8,3DDR3 13338GBx2
2011 LateMacBook Pro 13"MacBookPro9,2DDR3 16008GBx2
2012 MidMacBook Pro 15"MacBookPro9,1DDR3 16008GBx2
2009 LateMacBook Pro 13"MacBook6,1DDR3 10664GBx2
2010 MidMacBook Pro 13"MacBook7,1DDR3 10668GBx2
2009 EarlyiMac 20"iMac9,1DDR3 10664GBx2
2009 EarlyiMac 24"iMac9,1DDR3 10664GBx2
2009 MidiMac 20"iMac9,1DDR3 10664GBx2
2009 LateiMac 21.5"iMac10,1DDR3 10664GBx4
2009 LateiMac 27"iMac10,1DDR3 10664GBx4
2009 LateiMac 27"iMac11,1DDR3 10668GBx4
2010 MidiMac 21.5"iMac11,2DDR3 13334GBx4
2010 MidiMac 27"iMac11,3DDR3 13338GBx4
2011 MidiMac 21.5"iMac12,1DDR3 13338GBx4
2011 MidiMac 27"iMac12,2DDR3 13338GBx4
2011 LateiMac 21.5"iMac12,1DDR3 13334GBx4
2012 LateiMac 21.5"iMac13,1DDR3 16008GBx2消費者無法加裝
2012 LateiMac 27"iMac13,2DDR3 16008GBx4
2013 EarlyiMac 21.5"iMac13,1DDR3 16008GBx2消費者無法加裝
2013 LateiMac 21.5"iMac14,1
iMac14,3
DDR3 16008GBx2
2013 LateiMac 27"iMac14,2DDR3 16008GBx4
2014 MidiMac 21.5"iMac14,4DDR3L 1600無法修改
2014 LateiMac 5K 27"iMac15,1DDR3 16008GBx4
2015 MidiMac 5K 27"iMac15,1DDR3 16008GBx4
2015 LateiMac 21.5"iMac16,1DDR3L 1867無法修改
2015 LateiMac 4K 21.5"iMac16,2DDR3L 1867無法修改
2015 LateiMac 5K 27"iMac17,1DDR3L 186716GBx4
2017iMac 21.5"iMac18,1DDR4 21334GBx2
2017iMac 21.5" 4KiMac18,2DDR4 24004GBx2
2017iMac 27" 5KiMac18,3DDR4 24004GBx2
2009 EarlyMac miniMacmini3,1DDR3 10664GBx2
2009 LateMac miniMacmini3,1DDR3 10664GBx2
2010 MidMac miniMacmini4,1DDR3 10668GBx2
2011 MidMac miniMacmini5,1
Macmini5,2
DDR3 13338GBx2
2011 MidMac miniMacmini5,3DDR3 13338GBx2
2012 LateMac miniMacmini6,1
Macmini6,2
DDR3 16008GBx2
2014 LateMac miniMacmini7.1DDR3L 1600無法修改
2010Mac ProMacPro5,1DDR3 13338GBx2

 

Facebook 外掛功能